Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος...

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοαπασχολούμενος είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς της Επιστήμης και των Εφαρμογών Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Λογισμικού της Οργάνωσης και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες κύριες δραστηριότητες στις οποίες ο πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. μπορεί να απασχοληθεί:

  • Μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους.
  • Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και συντήρηση (εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει) λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών, εφαρμογών τηλεματικής και πολυμέσων.
  • Μελέτη, σχεδιασμός εγκατάστασης, προγραμματισμός, εποπτεία, επέκταση, συντήρηση και αξιολόγηση συστημάτων ασύρματης και ενσύρματης τηλεπικοινωνίας, συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών, κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών συστημάτων και κάθε ανάλογη εφαρμογή αυτών.
  • Σύνταξη και αξιολόγηση μελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, εφαρμογές λογισμικού, εφαρμογές τεχνολογίας υλικού, συστημάτων τηλεματικής, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, δικτύων, αξιόπιστες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, καθώς και εφαρμογές πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών / διαδικασιών.
  • Διαχείριση έργων εγκατάστασης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
  • Μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων.

Ο πτυχιούχος του τμήματος μπορεί να εργάζεται ως Εκπαιδευτικός ή Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδας της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης έχουν δικαίωμα άσκησης κάθε άλλης δραστηριότητας που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Επιπλέον, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης.

Επίσης, μπορεί να επεκτείνει και να εξειδικεύει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο, μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος έχουν ορισθεί με το αρθ. 2 Π.Δ. 183/τ. Α’/246.3.12.2008 και αναλυτικά αναφέρονται: 

«Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς: 

α) Δικτύωσης και Επικοινωνίας:  Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων. 

β) Προγραμματισμού Υπολογιστών και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού:  Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας. 

γ) Υλικού και Συσκευών: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΣΥΔ

Δείτε τα Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΣΥΔ από >>>Εδώ...<<<

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ