Οι Σπουδές στο Τμήμα

Πρακτική άσκηση τελειόφοιτων του τμήματος...

Κανονισμός

Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι., σε θέσεις του Δημοσίου τομέα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 και σε θέσεις του Ιδιωτικού τομέα. Επίσης πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του ERASMUS ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης κυρίως είναι οι ακόλουθοι:

  • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων.
  • Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
  • Στην ενημέρωση τους για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων στον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους.

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης προβλέπει αμοιβή των σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα η οποία ορίζεται ανάλογα με τον τύπο του εργοδότη (ιδιώτης / δημόσιο). Το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων, το ακριβές ποσοστό επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλη λεπτομέρεια περί την οργάνωση της πρακτικής των σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ σε χώρους εργασίας καθορίζονται από το νόμο κατά περίπτωση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η Πρακτική άσκηση έχει εξαμηνιαία διάρκεια (24 ημερολογιακών εβδομάδων πενθήμερης εργασίας) και είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 το συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας. Οι σπουδαστές μπορούν να καταθέσουν αίτηση πρακτικής για την επιχείρηση που πρόκειται να απασχοληθεί στα χρονικά διαστήματα 20-30 Σεπτεμβρίου, 20 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου και 1-10 Ιουλίου κάθε έτους.

Η επιτυχής διεξαγωγή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ./ 174/85, ΦΕΚ Α’, 59) για την «Άσκηση στο επάγγελμα των Φοιτητών Τ.Ε.Ι.» εισάγει αναλυτικά το πλαίσιο της οργάνωσης εποπτείας και αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται μια πενταμελής επιτροπή πρακτικής άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δυο (2) εκπρόσωποι των σπουδαστών. Στόχος της είναι να μεριμνά:

  • Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης.
  • Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας, στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
  • Για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές ελέγχονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το τμήμα για το σκοπό αυτό. 

Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα απασχόλησης, τους κανονισμούς εργασίας, τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ειδική ρύθμιση που ισχύει για τους εργαζόμενους στον Φορέα Απασχόλησης. Επιπλέον, κάθε ασκούμενος Φοιτητής τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το τμήμα. Στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης για την εποπτεία των ασκουμένων. Ο ασκούμενος φοιτητής έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους νόμους και τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ και κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Κατεβάστε τον κανονισμό της πρακτικής άσκησης

Κατεβάστε τα επικαιροποιημένα έντυπα της πρακτικής άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

...

Συνεργαζόμενοι Φορείς

...

Άτλας

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://atlas.grnet.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ