Φοιτητικά Θέματα

Παροχές προς τους φοιτητές...

Σίτιση

Σε όλους τους σπουδαστές χορηγείται Κάρτα Σίτισης και προσφέρεται πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε εστιατόρια που λειτουργούν σε χώρους του Τ.Ε.Ι.

Περίθαλψη

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 327/83 (Φ.Ε.Κ. 117-83). Οι προεγγραφόμενοι σπουδαστές υποχρεώνονται σε ακτινολογικές εξετάσεις. Οι σπουδαστές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών παρέχεται δωρεάν. Η νοσηλεία παρέχεται στη Β’ θέση των νοσοκομείων ή κλινικών με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Κάθε σπουδαστής δικαιούται μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα οδικά, σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινείται με αυτά στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζει το προεδρικό διάταγμα 265/85 (Φ.Ε.Κ. ΑΒΒ 99).

Στους σπουδαστές χορηγείται, μετά την εγγραφή τους, από τη γραμματεία του τμήματος Δελτίο (πάσο) που τους παρέχει μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και είναι αυστηρά προσωπικό για το δικαιούχο. Η έκπτωση παρέχεται στο δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Η έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο από 25% ως 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά. Δεν δικαιούνται της παροχής δελτίου μειωμένου εισιτηρίου οι σπουδαστές που έχουν καταταγεί ως πτυχιούχοι άλλης σχολής ή τμήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ