Φοιτητικά Θέματα

Ο Σύλλογος των Σπουδαστών του τμήματος...

Στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ λειτουργεί ένας σπουδαστικός σύλλογος στον οποίο δικαιούνται να εγγράφονται μέλη του οι σπουδαστές του τμήματος. Εκπρόσωποι των σπουδαστών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου στα συλλογικά όργανα των τομέων, του τμήματος τους, της οικείας σχολής και του Τ.Ε.Ι. Η εκλογή τους γίνεται αναλογικά από τα μέλη του συλλόγου κατά τις ετήσιες εκλογές τους. Προκειμένου για εκπροσώπηση τμήματος η εκλογή των εκπροσώπων του τμήματος γίνεται μεταξύ των σπουδαστών του τμήματος.

Η διαδικασία εκλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι., λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των σπουδαστικών συλλόγων και της Ε.Σ.Ε.Ε. Τα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων υποχρεούνται να καταθέτουν στην οικεία σχολή και στο τμήμα, αντίγραφο και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και ακόμα να γνωρίζουν εγγράφως στους οικείους φορείς ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους στα διάφορα συλλογικά όργανα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ