Οι Σπουδές στο Τμήμα

Κανόνες για τις πτυχιακές εργασίες...

Κανονισμός

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος.  

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών είναι θέματα έρευνας και εφαρμογής γνώσεων με χρήση βιβλιογραφίας, που έχουν άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Οι πτυχιακές Εργασίες μπορούν να είναι Ερευνητικές / Θεωρητικές, Ερευνητικές / Αναπτυξιακές και Εφαρμογής. 

Για την επιλογή και της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές -μετά από συνεννόηση με τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς- πρέπει να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα θέματα (που δημοσιεύονται online στο site του τμήματος και είναι ενεργά για όλη τη διάρκεια του έτους) και να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στην γραμματεία Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι. Κάθε πτυχιακή, ανάλογα με τον όγκο εργασίας που απαιτεί, μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο (2) φοιτητές. Προϋπόθεση ανάθεσης σε φοιτητή πτυχιακής εργασίας, είναι να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών και να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για να ξεκινήσει την εκπόνηση της πτυχιακής του/της εργασίας, δηλαδή στα [2/3] του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Επίσης θα πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα πιθανά μαθήματα που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ), έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ώστε να επιλύεται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο (υλοποίηση) επίπεδο, ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στις επιστήμες και τεχνολογίες της Πληροφορικής και να υλοποιεί κάποια τεχνολογία ή ιδέα. Στο φοιτητή παρέχεται η ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 

Η επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της ΠΕ ανήκει στον εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη της επίβλεψης και υποστήριξης του φοιτητή (Επιβλέπων), σύμφωνα με την επικρατούσα δεοντολογία και πρακτική στην επιστήμη της Πληροφορικής. 

Ο φοιτητής υποβάλλει ανά εξάμηνο εκθέσεις προόδου, καθεμία από τις οποίες θα επεκτείνει και μερικώς τροποποιεί την προηγούμενη, καταγράφοντας την πρόοδο της ΠΕ, με στόχο την ολοκλήρωση της πτυχιακής σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Πτυχιακές μπορούν να εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εκτός των περιόδων που το Τμήμα αργεί. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος φοιτητές. Η παρουσίαση αποτελεί τμήμα της τελικής εξέτασης. Η επιτυχία του φοιτητή κρίνεται τόσο από το περιεχόμενο της ΠΕ, όσο και από την παρουσίαση και υποστήριξη της ΠΕ κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίασης. 

Η ολοκλήρωση της πτυχιακής πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ σε ένα (1) έτος (2 εξάμηνα) από την έναρξη του εξαμήνου ανάθεσης, με δυνατότητα παράτασης μετά από έγγραφη έγκριση και αιτιολόγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού μέχρι το πολύ ένα (1) ακόμη έτος (2 εξάμηνα). 

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Όλο το υλικό που έχει παραχθεί στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αποτελεί πνευματική περιουσία του Τμήματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρη ή μέρος της) χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα και του επιβλέποντα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους συγγραφείς της εργασίας, στον τίτλο της εργασίας και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. 

Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Έντυπα

  • Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)
  • Αίτηση υποβολής πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)
  • Εισηγητική έκθεση πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ