Η Έρευνα στο Τμήμα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος...

Η έρευνα στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Στο τμήμα λειτουργούν ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στους συνεργάτες του τμήματος να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες σε τεχνολογίες αιχμής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και χρηματοδοτούνται μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής του τμήματος σε εθνικές και διεθνείς κοινοπραξίες.

Μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργασιών με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και  εταιρίες, το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ συμμετέχει ενεργά σε ανταγωνιστικά προγράμματα στα πλαίσια των εθνικών  και διεθνών προσκλήσεων (ΠΑΒΕΤ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ERASMUS+, FP7, Horizon 2020), εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα υψηλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες το κατατάσσουν μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών τμημάτων της χώρας στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος έχουν βραβευθεί επανειλημμένα από υπουργείο Εθνικής Παιδείας και στα πλαίσια  της Επιστημονικής και Ακαδημαϊκής Αριστείας (http://excellence.minedu.gov.gr). Πιο συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ