Οι Σπουδές στο Τμήμα

Λίγα λόγια για τον κανονισμό σπουδών...

Οι σπουδές στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. είναι διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, εκ’ των οποίων το ένα (1) αποτελεί την Πρακτική Άσκηση και περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καθώς και ασκήσεις πράξης. Οι θεωρίες, τα εργαστήρια και οι ασκήσεις πράξης εμπλουτίζονται με επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρακολούθηση σεμιναρίων, παρουσίαση μελετών, εκπόνηση εργασιών για την απόκτηση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.

Ένας σπουδαστής για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος του, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και τυχόν προαιρετικά μαθήματα του τμήματος του, να συντάξει πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Ο σπουδαστής παρακολουθεί μαθήματα του προγράμματος σπουδών του εξαμήνου του υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρακολουθήσει επιτυχώς προαπαιτούμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, όπου αυτό απαιτείται.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει το 80% των πραγματοποιηθέντων ωρών. Η δε θεωρητική διδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της μάθησης και ευνοεί τόσο την σε βάθος κατανόηση ενός θέματος όσο και την ανάπτυξη απόψεων και τρόπων σκέψης απαραίτητων για την επίλυση προβλημάτων, που ενδεχομένως δεν εμπεριέχονται στα διανεμόμενα συγγράμματα ή στη βιβλιογραφία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ