Φοιτητικά Θέματα

Ο Θεσμός του Συμβούλου-Καθηγητή στο Τμήμα...

Στην προσπάθεια βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ουσιαστικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων των σπουδαστών, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποφάσισε την ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή.

Στόχος του θεσμού είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή/σπουδάστρια να δημιουργήσει «γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας» με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό κάθε σπουδαστής θα γνωρίζει από που να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τις σπουδές του, τις προσωπικές του αξίες τους στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα. Επιπλέον η πληροφόρηση που αποκτούν οι Σύμβουλοι-Καθηγητές στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών και την εν γένει λειτουργία του Τμήματος και στην επίλυση τους μέσω των αρμοδίων οργάνων.

Γενικά Ορισμός Συμβούλου Καθηγητή

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ' «Προπτυχιακές Σπουδές», του άρθρου 12, του ν. 3549/2007 (Α' 69). Κεφ. Δ' και τα αρθ. 50 και 51 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' του «πρότυπου εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσία υποστήριξης - Σύμβουλοι σπουδών» προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Υπηρεσιών υποστήριξης σπουδαστών – συμβούλου σπουδών.

Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα συνιστάται και λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης σπουδαστών ή σπουδαστών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη σπουδαστών με αναπηρία ή σπουδαστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι.

Κάθε Μάιο η Γ.Σ. κάθε Σχολής ή Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών σε ένα ή περισσότερα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., με πλήρη ή μερική απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται εκ περιτροπής με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών, σε συνεργασία με την υπηρεσία υποστήριξης σπουδαστών ή σπουδαστών της οικείας Σχολής ή Τμήματος, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς σπουδαστές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους σπουδαστές ή σπουδαστές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για σπουδαστές ή σπουδαστές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., οι Διευθυντές ή Υπεύθυνοι των Τομέων και οι Πρόεδροι ή Προϊστάμενοι των Τμημάτων υποχρεούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν εγγράφως τη Γ.Σ. της οικείας Σχολής ή Τμήματος ή το Συμβούλιο της Σχολής για το έργο και τη δραστηριότητά τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, μία φορά κατά μήνα Δεκέμβριο και μία φορά κατά μήνα Μάιο. Στην έκθεσή τους οι Σύμβουλοι Σπουδών μπορεί να επισημαίνουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους σπουδαστές ή σπουδαστές και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που δικαιολογημένα δεν απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, προβλήματος υγείας, κλπ), ορίζονται ως Σύμβουλοι-Καθηγητές των σπουδαστών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου. Η ανάθεση σπουδαστών σε κάθε Σύμβουλο-Καθηγητή θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με τυχαίο τρόπο. Ο αριθμός των πρωτοετών σπουδαστών θα ισοκατανέμεται μεταξύ των Καθηγητών Συμβούλων.

Σύμβουλοι σπουδών μπορούν να ορίζονται με απόφαση της και Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί συνεργάτες του τμήματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος. Οι σπουδαστές συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Σύμβουλο-Καθηγητή που παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. Οι σπουδαστές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να συζητούν με τον Σύμβουλο-Καθηγητή τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής ζωής τους απασχολεί, όπως προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, υπολογιστικό κέντρο, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο Σύμβουλος-Καθηγητής θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.

Τη λειτουργία του θεσμού επιβλέπει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Γενικές αρμοδιότητες του Συμβούλου - Καθηγητή

Μεταξύ άλλων οι Σύμβουλοι-Καθηγητές: Παρακολουθούν την πρόοδο του σπουδαστή στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και συνεργάζονται μαζί του προκειμένου να παίρνει τις καταλληλότερες αποφάσεις που θα μεγιστοποιήσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και θα ελαχιστοποιήσουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων για την ικανοποίηση των ειδικών ακαδημαϊκών απαιτήσεων που προσαρμόζονται καλύτερα στους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους (π.χ. μεταπτυχιακές σπουδές) του κάθε σπουδαστή.

Κατευθύνουν τους σπουδαστές σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Τμήματος που μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους, όπως εγγραφές, οικονομική βοήθεια, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, αθλητισμό, επαγγελματική αποκατάσταση, κλπ.

Καθήκοντα Συμβούλου - Καθηγητή 

Πιο συγκεκριμένα, o Σύμβουλος-Καθηγητής έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

Μελετά το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό που του δίδεται από το Τμήμα και ιδιαίτερα τα αποτελέσματα που δίνονται από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και το υλικό σχετικά με τις σπουδές στο τμήμα.

Ενημερώνεται συνεχώς από την ιστοσελίδα του τμήματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγεί τους σπουδαστές του, να χρησιμοποιεί το δικτυακό χώρο του τμήματος και συνεισφέρει στη διαδικασία εμπλουτισμού και ανανέωσης του.

Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος και συνεργάζεται με το Προϊστάμενο και τα άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τη βελτίωση των σπουδών των σπουδαστών.

Συμβάλλει στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με το απαραίτητο διδακτικό υλικό που κρίνει ότι απαιτείται για την υποστήριξη θεμάτων που αφορούν τους σπουδαστές.

Επικοινωνεί με τους σπουδαστές με e-mail ή με όποιο τρόπο αυτός θεωρεί πρόσφορο, μετά από δική του πρωτοβουλία τουλάχιστον 4 φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Κατά την επικοινωνία του με τους σπουδαστές ο Σύμβουλος Καθηγητής τους συμβουλεύει, τους ενθαρρύνει και τους καθοδηγεί. Για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος Καθηγητής ορίζει, κατόπιν συνεννοήσεως με σπουδαστές, τους τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Επίσης, ο Σύμβουλος καθηγητής υποχρεούται να απαντά σε όλα τα e-mails των σπουδαστών του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προετοιμάζει και διεξάγει τις συναντήσεις με τους σπουδαστές. Φροντίζει να διατηρείται η ομαλότερη δυνατή πορεία διεξαγωγής των σπουδών και η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ του ιδίου και των σπουδαστών καθώς και των σπουδαστών μεταξύ τους.

Ενημερώνει τους σπουδαστές για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος καθώς επίσης και για πηγές πρόσθετης πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες, έντυπα, κ.ά.) σχετικά με το αντικείμενο Τμήματος που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες στη διάρκεια των σπουδών τους. Φροντίζει για την «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλογνωριμία του με τους σπουδαστές, ιδιαίτερα με τους πρωτοετείς, τους οποίους ενημερώνει αναλυτικότερα για τις σπουδές στο τμήμα.

Ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους σπουδαστές να συγκροτούν ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα συνεργάζονται μεταξύ τους είτε δια ζώσης είτε διαμέσω του διαδικτύου.

Ενημερώνετε με δική του πρωτοβουλία από τη Γραμματεία του Τμήματος για τους βαθμούς και την πρόοδο των σπουδαστών του Τμήματος.

Ενημερώνει, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας μετά από κάθε ομαδική συνάντηση με τους σπουδαστές το Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις του.

Αποβλέπει στην απόκτηση πλήρους εικόνας για κάθε σπουδαστή (μορφωτικά και ατομικά του χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και εκπαιδευτικές ανάγκες του, δυνατά και αδύνατα σημεία του στην πορεία της μάθησης, προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει κλπ.), ώστε να καταστρώσει τη στρατηγική με την οποία θα μπορέσει να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει καθέναν προσωπικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην επικοινωνία με τους σπουδαστές που έχει διαπιστώσει ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές, έχουν τάση να καθυστερούν στην πορεία της μελέτης τους ή διατρέχουν κίνδυνο να τις εγκαταλείψουν. Τους σπουδαστές αυτούς πρέπει με έμφαση να υποστηρίζει τόσο στο επιστημονικό επίπεδο όσο και στο προσωπικό, βοηθώντας τους να αντεπεξέλθουν στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν (επιστημονική καθοδήγηση, συμβουλευτική, εμψύχωση).

Ενημερώνει, δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο (κάθε εξάμηνο) εγγράφως τον Προϊστάμενο του τμήματος και την Γενική Συνέλευση για την πορεία των σπουδών των σπουδαστών.

Κάθε Σύμβουλος Καθηγητής υποχρεούται στην άμεση ανταπόκρισή του σε θέματα που θα του ζητηθούν από το Προϊστάμενο του τμήματος.

Επιβλέπει την ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό του τμήματος

Συναντήσεις

Οι πρωτοετείς σπουδαστές θα συναντώνται ως Ομάδα με τον Σύμβουλο-Καθηγητή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη συνάντηση (συνάντηση υποδοχής) πρέπει να ορισθεί μέσα στον πρώτο μήνα από την επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Επόμενες συναντήσεις θα ορίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών συναντήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δυο (2) μηνών, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συγκαλούνται έκτακτες συναντήσεις εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και από τα δύο μέρη, ή εφόσον το ζητήσει ο Σύμβουλος- καθηγητής προκειμένου να συζητηθεί κάποιο θέμα που αφορά τους σπουδαστές.

Προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο του ο Σύμβουλος Καθηγητής, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος φροντίζει για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης των εκπαιδευτικών και μαθησιακών αναγκών των σπουδαστών του ΤΕΣΥΔ.

Ο Σύμβουλος-Καθηγητής ενός σπουδαστή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. Από το Β' έτος σπουδών και μετά δεν θα υπάρχουν τακτικές συναντήσεις, αλλά συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μία συνάντηση ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Αλλαγή Συμβούλου Καθηγητή

Σε περίπτωση απουσίας ενός Συμβούλου-Καθηγητή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, προβλήματος υγείας, κλπ), η Γραμματεία του Τμήματος αναθέτει τους σπουδαστές του απουσιάζοντος σε άλλο Σύμβουλο-Καθηγητή. Η ανάθεση μπορεί να γίνει και με ισοκατανομή των σπουδαστών αυτών στους υπόλοιπους Συμβούλους- Καθηγητές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ