Οι Σπουδές στο Τμήμα

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος...

Το Πρόγραμμα Σπουδών, που εφαρμόζει το Τμήμα, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα αφενός μεν την εξασφάλιση ενός σύγχρονου περιεχομένου σπουδών, αφετέρου δε την επαρκή κατοχύρωση του χάρτη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και των Δικτύων μετάδοσης πληροφορίας στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καθώς και ασκήσεις πράξεις (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση μελετών κλπ), για την απόκτηση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Κατά το τελευταίο, όγδοο (8ο) εξάμηνο, εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε κατάλληλους χώρους εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα μαθήματα του τμήματος και το γνωστικό τους περιεχόμενο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Στα μαθήματα γενικής υποδομής (Μ.Γ.Υ.), κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά, τα Λειτουργικά Συστήματα, ο Προγραμματισμός Υπολογιστών, η Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες και την Ηλεκτρονική, τα Δίκτυα Υπολογιστών κ.α., ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών.
  • Στα μαθήματα ειδικής υποδομής (Μ.Ε.Υ.), τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα όπως ειδικά κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Δίκτυα, Γλώσσες Ανάλυσης και Σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών, Μετάδοση και Επεξεργασία Φωνής, Ασφάλεια και αξιοπιστία δικτυακών συστημάτων, κ.α., ειδικά πακέτα λογισμικού τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος.
  • Στα μαθήματα ειδικότητας (Μ.Ε.), στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές όπως Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Κατανεμημένος Προγραμματισμός, Ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα υλικού /λογισμικού κ. ά. στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες τεχνολογικές δεξιότητες.
  • Στα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει σαν επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Νέα Οικονομία, Αρχές δικαίου και Νομοθεσία Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο), περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.

Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να αποκτήσει ο σπουδαστής την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος ειδικότητας και να αναδειχθεί από αυτό η προσωπικότητα του. Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση μιας μελέτης, στην αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, στην σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση ενός επιστημονικού κειμένου για ένα θέμα που στηρίζεται είτε σε πειραματική συλλογή δεδομένων, είτε σε βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών δεδομένων.

Η πτυχιακή εργασία διέπεται από κανονισμό που είναι διαθέσιμος στο Ιστότοπο του τμήματος.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό μέσω προγραμμάτων, του ΟΑΕΔ, ΕΠΕΑΕΚ, και της Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος. Οι χώροι εργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ενδεικτικά είναι: Εταιρείες που χρησιμοποιούν δημόσια και ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ή που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες για τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες, ειδικοί ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εταιρείες τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, Εργαστήρια ή Ινστιτούτα του γνωστικού αντικειμένου, γραφεία μελετών και παροχής Υπηρεσιών του κλάδου. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα ως τεχνικοί δικτύων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναπτυξιακές εταιρίες δήμων και κοινοτήτων, Υπουργεία, ΔΕΚΟ κλπ.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του οδηγού σπουδών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ